Verwijsindex Parkstad (VIP)

Op deze pagina proberen we je zo uitgebreid mogelijk te informeren over de Verwijsindex Parkstad (VIP). De VIP is een landelijk, digitaal systeem dat professionals ondersteunt in de samenwerking voor kinderen, jongeren en hun gezinnen.

Extra ondersteuning bij het opgroeien

Soms heeft een kind extra ondersteuning nodig tijdens het opgroeien. Dan kan het gebeuren dat meerdere professionals tegelijkertijd bij het kind betrokken zijn, bijvoorbeeld een psycholoog en een maatschappelijk werker. Het is belangrijk dat zij dit van elkaar weten. Zij kunnen dan vroegtijdig met elkaar samenwerken om het kind en het gezin op de juiste manier te begeleiden voordat er grotere problemen ontstaan.

Om dit voor de organisaties mogelijk te maken, is er de Verwijsindex Parkstad (VIP) ook wel Vroeg samenwerken In Parkstad genoemd. De VIP maakt het mogelijk dat hulpverleners elkaar vinden en de mogelijkheid krijgen om met elkaar af te stemmen in belang van het kind of de jongere en zijn of haar gezin. Deze afstemming tussen organisaties betekent betere en efficiëntere hulp voor de kinderen of jongeren en hun ouders.

Wat betekent de VIP voor jou?

Wil je weten wat de Verwijsindex Parkstad (VIP) voor jou betekent? Bekijk dan onderstaande animatie van 2 minuten, download een van de folders, of lees verder op deze website.

Voor ouders

Soms heb je bepaalde zorgen over je opgroeiend kind. Dan kan het zijn dat meerdere organisaties tegelijkertijd hun hulp aanbieden. Het is belangrijk dat deze organisaties dit van elkaar weten, want dan kan de geboden hulp op elkaar afgestemd worden. Dankzij de VIP worden deze kinderen en jongeren beter gesignaleerd, gevolgd en daar waar nodig ondersteund. Om dit voor de organisaties mogelijk te maken, is er nu de Vroeg samenwerken In Parkstad(VIP).

De VIP houdt bij of meerdere hulpverleners contact hebben met hetzelfde kind. En maakt het voor betrokken hulpverleners mogelijk om met elkaar in contact te komen om zo de geboden hulp goed op elkaar af te stemmen. Deze afstemming tussen organisaties betekent een betere en efficiëntere hulp voor uw kind.

Lees verder

download de folder voor ouders

Voor jongeren

Soms loop je tegen problemen aan bij het volwassen worden. Dan kan het zijn dat meerdere organisaties tegelijkertijd betrokken zijn bij je hulp. Het is belangrijk dat deze organisaties dit van elkaar weten, want dan kan de geboden hulp op elkaar afgestemd worden. Deze afstemming tussen organisaties betekent een betere en efficiëntere hulp voor jou (en je ouders). Dankzij de VIP kunnen de hulpverleners elkaar vinden en kun jij daar waar nodig ondersteund worden.

Lees verder

download de folder voor jongeren

Gekoppelde organisaties

Een alfabetisch ingedeeld overzicht van aangesloten organisaties binnen de verwijsindex. Via onderstaande knop kom je in het overzicht.

bekijk alle aangesloten organisaties

Mijn persoonsgegevens in de VIP

Indien je een verzoek wilt doen voor een inzage, een correctie of een verwijdering van persoonsgegevens uit Verwijsindex Parkstad klik je op onderstaande knop

naar de formulieren

Algemene informatie over de verwijsindex

Wat is de Verwijsindex?

De Verwijsindex is een landelijk digitaal systeem dat professionals ondersteunt in de samenwerking rond jeugdigen (0 tot 23 jaar) en gezinnen. In dit systeem kunnen professionals aangeven dat ze betrokken zijn bij de hulpverlening aan een kind (dat wordt ook wel signaleren genoemd). Er kunnen allerlei redenen zijn voor een professional om een kind te signaleren in de Verwijsindex. Bijvoorbeeld als er extra zorg nodig is op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, opvoeding of veiligheid. Om elkaar te kunnen vinden maken professionals gebruik van de Verwijsindex.

Match en Gezinsmatch

Wanneer meerdere professionals tegelijkertijd bij een kind betrokken zijn en ondersteuning bieden, krijgen zij hiervan per e-mail een bericht, dat heet een ‘match’. Soms ontstaat een match tussen professionals die bij verschillende kinderen uit hetzelfde gezin betrokken zijn. Als dit het geval is ontstaat een zogenaamde Gezinsmatch. De signalerende professionals nemen vervolgens contact op met elkaar. Hierbij houden ze rekening met de privacyregels die voor hen gelden. De hulpverleners delen zo nodig informatie en bespreken wat de best passende hulp is en hoe ze gaan samenwerken. Zo zorgt de Verwijsindex voor overzicht, samenwerking en goede afspraken tussen de verschillende hulpverleners. En dat betekent betere hulp.

Welke informatie staat in de Verwijsindex?

In de Verwijsindex leggen professionals alleen vast bij wie zij op dit moment betrokken zijn. Er staat geen inhoud in het systeem. Alleen naam, geslacht, geboortedatum, burgerservicenummer (BSN) en de gegevens van de professional zijn bekend. In de Verwijsindex staat dus nooit waarom professionals betrokken zijn bij een kind, alleen dát er professionals betrokken zijn en wie dat zijn.

‘Matches’ tussen professionals zijn alleen zichtbaar voor de professionals die direct betrokken zijn bij het betreffende kind. Professionals kunnen dus niet zoeken naar kinderen waar ze niet bij betrokken zijn. Een professional kan voor maximaal twee jaar zijn betrokkenheid aangeven. Daarna wordt het gegeven van betrokkenheid vijf jaar bewaard in het archief. De professional mag wel altijd afwegen om opnieuw zijn betrokkenheid aan te geven.

Aanleiding en uitvoering Verwijsindex

De Verwijsindex valt binnen de Jeugdwet en is daarom wettelijk vastgelegd door de overheid. Aanleiding voor het instellen van de Verwijsindex waren een aantal voorvallen met kinderen en jongeren waarbij verschillende organisaties niet van elkaar wisten dat ze bij hetzelfde gezin betrokken waren.

De Verwijsindex is onderdeel van het gemeentelijk jeugdbeleid. De acht Parkstadgemeenten doen dit gezamenlijk via de Verwijsindex Parkstad. Het technische beheer ligt bij de organisatie MULTIsignaal. MULTIsignaal verzorgt voor gemeenten in Nederland de lokale risicosignalering en aansluiting op de landelijke Verwijsindex.

Parkstad heeft een contactpersoon die de brug vormt tussen het technisch beheer en de betrokken organisaties. Deze contactpersoon zorgt onder andere voor het aansluiten van instellingen, het afhandelen van vragen en klachten van instellingen en burgers en het versturen van de nieuwsbrieven.

Signaleren en informeren van betrokkene(n)

De professional die een jongere signaleert informeert in de meeste gevallen zelf de jongere of zijn/haar ouders. In uitzonderlijke gevallen kan een hulpverlener, in het belang van de jongere, ook zonder kennisgeving een signaal afgeven.

De ouders of de jongere kunnen zelf vragen welke persoonsgegevens zijn opgenomen. Zij kunnen bij de gemeente verzoeken om een correctie van de persoonsgegevens of bezwaar aantekenen tegen opname van deze gegevens in de Verwijsindex. Op de Verwijsindex Parkstad is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van toepassing.

Op de pagina Inzage, correctie en contact staat het formulier waarmee jij als betrokken jongere of als ouder inzage of correctie kan aanvragen.