Verwijsindex Parkstad voor ouders

Soms heeft u bepaalde zorgen over uw opgroeiend kind. Dan kan het zijn dat meerdere organisaties tegelijkertijd hun hulp aanbieden. Het is belangrijk dat deze organisaties dit van elkaar weten, want dan kan de geboden hulp op elkaar afgestemd worden. Dankzij de VIP worden deze kinderen en jongeren beter gesignaleerd, gevolgd en daar waar nodig ondersteund. Om dit voor de organisaties mogelijk te maken, is er nu de Vroeg samenwerken In Parkstad(VIP).

De VIP houdt bij of meerdere hulpverleners contact hebben met hetzelfde kind. En maakt het voor betrokken hulpverleners mogelijk om met elkaar in contact te komen om zo de geboden hulp goed op elkaar af te stemmen. Deze afstemming tussen organisaties betekent een betere en efficiëntere hulp voor uw kind.

Samenwerken doen wij voor u, met u en in het belang van uw gezin!

Hoe werkt de Verwijsindex Parkstad Limburg (VIP)?

Een hulpverlener besteedt extra zorg aan uw zoon of dochter. Deze hulpverlener kan uw kind dan aan zich koppelen (signaleren) in de Verwijsindex Parkstad Limburg. Is uw kind jonger dan 16 jaar, dan bespreekt de hulpverlener dit met u. Als uw kind ouder is dan 16 jaar dan bespreekt de hulpverlener het met uw kind zelf. Alleen algemene gegevens, zoals het Burgerservicenummer, naam, adres en geboortedatum worden in de VIP opgenomen. De reden van signalering wordt niet vermeld (zie animatiefilm hierboven).

Als er twee of meer signaleringen gemaakt zijn over uw kind in de verwijsindex door verschillende organisaties, ontstaat er een zogenaamde match. De VIP zorgt ervoor dat de hulpverleners met elkaar in contact komen om de hulp op elkaar af te stemmen. Samen met u en uw kind wordt bekeken welke hulp en ondersteuning voor uw kind het beste is.

Wat moet u weten over de VIP?

Als een hulpverlener de VIP gaat gebruiken zal dat meestal mondeling verteld worden en wordt u gewezen op de animatiefilm, zie hierboven.

Nogmaals willen wij benadrukken dat we de VIP vooral gebruiken om elkaar te vinden om zo de samenwerking te bevorderen ten behoeve van uw gezin. Binnen de VIP wordt ook geen andere  persoonlijke gegevens uitgewisseld of opgenomen, want hiervoor is de VIP niet bedoeld en ook niet gebruikt. De VIP is ook een losstaande applicatie en niet gekoppeld aan systemen, waar informatie via de VIP zichtbaar zou zijn. 

Indien u toch nog vragen heeft, kom met ons eerst in persoonlijk contact, want dan kunnen we wellicht een en ander verduidelijken en laten zien.

  • De persoonsgegevens  (naam, adres en BSN nummer) kunnen alleen ingezien worden door de betrokkenen hulpverleners.
  • U kunt vragen om te zien dat alleen deze gegevens erin staan.
  • U kunt verzoeken om een correctie in de persoonsgegevens.
  • U kunt een bezwaar aantekenen tegen opnamen van de persoonsgegevens van uw kind.

Op de Verwijsindex Parkstad Limburg is de Wet bescherming persoonsgegeven (Wbp) van toepassing. De privacyregels zijn vastgelegd in het: