Definities uit maatschappelijk werk en (jeugd)hulpverlening

Er komen nogal wat termen voor op de website van Opgroeien in Parkstad. We leggen ze graag aan je uit.

Voorliggend veld: staat voor alle algemene, vrij toegankelijke voorzieningen die beschikbaar zijn in een wijk, stad of gemeente. Je kunt daarbij denken aan jeugd- en jongerenwerkers die te vinden zijn op jongerenlocaties, in de publieke ruimte en op straat. Buurthuizen en bibiliotheken zijn ook van dit soort voorzieningen. Schoolmaatschappelijk werkers, gezinswerkers en buurtcoaches werken in het voorliggend veld, net als huisartsen. Het gaat dus om alle voorzieningen voor (hulp)vragen zonder verwijzing (ook wel indicatie genoemd).

Eerstelijnszorg: is zorg waar je zelf zonder verwijzing naartoe kunt gaan. Dit kan behandeling zijn door de huisarts, tandarts, fysiotherapeut, apotheker, maatschappelijk werker of wijkverpleegkundige. Het betekent dus ongeveer hetzelfde als het voorliggend veld, maar staat los van een bepaalde wijk of gemeente.

Tweedelijnszorg: is zorg waar je een verwijzing voor nodig hebt. Bijvoorbeeld onderzoek door specialisten, behandelingen bij revalidatie en bezoek aan een ziekenhuis. 

Ambulante hulp: betekent dat de hulpverlener, zorgverlener of maatschappelijk werker naar de cliënt toegaat.

Preventieve hulp: is hulp die voorkomt dat iets gebeurt of erger wordt. Bijvoorbeeld hulp bij gezonder eten en meer bewegen voorkomt dat iemand overgewicht krijgt.


Wat is het verschil tussen jeugdzorg en jeugdhulp?

De begrippen jeugdzorg en jeugdhulp worden vaak door elkaar gebruikt, maar betekenen niet hetzelfde.

Jeugdzorg: is een verzamelnaam voor jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Jeugdhulp: is hulp die niet door het voorliggend veld opgepakt kan worden. Het gaat om hulp bij opvoedvragen en -problemen, bij psychische hulpvragen en bij (licht) verstandelijke beperking, Jeugdhulp is bedoeld voor kinderen en jongeren tot 18 jaar, soms tot 23 jaar. De gemeente is verantwoordelijk voor deze hulp. Dit is geregeld in de Jeugdwet.

Jeugdbescherming: is een maatregel die de rechter dwingend oplegt wanneer een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jongere in de leeftijd van 0 tot 18 jaar (ernstig) wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet (voldoende) helpt.

Jeugdreclassering: is een vorm van jeugdzorg waarbij de jongere wordt geholpen, begeleid en gecontroleerd. Een jongere die met de politie in aanraking is geweest en een proces-verbaal heeft gekregen, kan jeugdreclassering opgelegd krijgen. Het doel van jeugdreclassering is om in samenwerking met ouder(s) of netwerk te voorkomen dat een jongere opnieuw in de fout gaat.