Beschermingstafel Jeugd

Wat is de Beschermingstafel? Wie praat er mee? Hoe bereid je je voor?

Er zijn zorgen over je gezin en de ontwikkeling van je kind(eren). Jouw hulpverlener(s) besprak deze zorgen met je. Toch blijven de zorgen bestaan. De hulpverlener vertelt daarom dat hij of zij je wil aanmelden bij de Beschermingstafel. In de video hieronder zie je wat dit betekent.

Nederlandstalig

English

العربية

Veilig opgroeien

De hulpverlener doet een verzoek voor een Beschermingstafel als hij/zij vindt dat:
• je gezinssituatie onveilig is voor je kind(eren)
• de vrijwillige hulpverlening niet toereikend blijkt

Wie zit aan de Beschermingstafel?

– Jij
– Je kind, als hij/zij ouder is dan 12 jaar* 
– De hulpverlener die het verzoek indiende (de aanvrager)
– Maximaal 1 andere hulpverlener die jij graag erbij wilt hebben of iemand uit jouw netwerk
– Een vertegenwoordiger van de Raad voor de Kinderbescherming
– De voorzitter van de Beschermingstafel
– De notulist

* Als je kind 12 jaar of ouder is, krijgt hij/zij meestal ook een uitnodiging voor het gesprek. Is je kind jonger dan 12 jaar, dan zit hij/zij sowieso niet aan tafel.

Wat bespreek je aan de Beschermingstafel?

Aan de Beschermingstafel praten jullie over de ontwikkeling en veiligheid van je kind(eren). Wat gaat er goed en waar zijn zorgen over? Wat is er volgens jou nodig om de situatie te verbeteren? En wat is er volgens je hulpverlener nodig? Het doel van de Beschermingstafel is een wijs besluit nemen dat goed is voor de ontwikkeling van je kind.

Jij praat eerst

De situatie van je kind staat centraal tijdens het gesprek. De voorzitter stelt de aanwezigen aan elkaar voor en legt het verloop van het gesprek uit. Jij mag als eerste jouw kant van het verzoek toelichten. Daarna praten de andere betrokkenen. Jij en je hulpverlener krijgen vragen om de gezinssituatie zo helder mogelijk in beeld te krijgen. Wanneer de situatie duidelijk is, bespreken jullie welke mogelijkheden er zijn om de situatie te verbeteren. Vervolgens besluiten jullie of er een raadsonderzoek komt door de Raad van de Kinderbescherming.

Het gesprek duurt ongeveer een half uur tot 45 minuten. De notulist legt tijdens het gesprek duidelijk vast welke hulpverlener betrokken blijft en welke hulp doorgaat. Als er ondanks de afspraken zorgen blijven over jouw kind, maken jullie extra veiligheidsafspraken.

Hoe bereid jij je voor op dit gesprek?

In overleg kun je iemand meenemen die je ondersteunt, bijvoorbeeld een vriend, familielid of hulpverlener waar je een klik mee hebt. Jouw ondersteuner mag alleen luisteren, maar niet praten tijdens het gesprek. Na afloop van het gesprek kan hij/zij nog eens met je doornemen wat er is besproken. Want twee mensen horen altijd meer dan één.

Als je kinderen 12 jaar of ouder zijn, kan de voorzitter apart met jouw kind praten. De voorzitter kan ook besluiten dat je kind niet aanwezig is bij het gesprek of bij een deel van het gesprek.

Mogelijke besluiten

Deze uitkomsten zijn mogelijk na het gesprek aan de Beschermingstafel:

1. Er vindt geen onderzoek plaats door de Raad voor de Kinderbescherming. De hulpverlening in het vrijwillig kader is voldoende en wordt voortgezet. Of de vrijwillige hulpverlening wordt aangepast en uitgebreid. Hier maken jullie tijdens het gesprek afspraken over met de hulpverlener. Vaak wordt het Toegangsteam van jouw gemeente of Veilig Thuis betrokken. Jullie bespreken wat de vervolgactie is als er binnen een afgesproken termijn weer zorgen zijn.

2. Een onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming wordt uitgesteld. De hulpverlening wordt geïntensiveerd (dat betekent dat je meer hulp krijgt). Jullie bepalen concrete doelen, maken afspraken en spreken af wanneer de doelen gehaald moeten zijn. De aanvrager laat na enkele maanden weten of de gemaakte afspraken zijn nagekomen. Wanneer bij die terugkoppeling blijkt dat de doelen niet zijn behaald of afspraken niet zijn nagekomen, start een raadsonderzoek.

3. De Raad voor de Kinderbescherming start een onderzoek. Dit gebeurt als tijdens het gesprek blijkt dat doorgaan met vrijwillige hulpverlening of het intensiveren van de hulpverlening allebei niet haalbaar zijn. De Raad doet onderzoek en doet vervolgens een voorstel voor een kinderbeschermingsmaatregel. De kinderrechter beslist hier uiteindelijk over.